ഊർക്കടവ് പാലം oorkadavu bridge #കോഴിക്കോട് #ഊർക്കടവ് #ട്രാവൽ #journey #weblog #Created by InShot:https://inshotapp.com/share/youtube.html

source