തിരുവനന്തപുരം റാജിലയിലെ മട്ടൺ രുചികൾ | Mutton Perattu + Mutton Chops at Rajila Lodge TrivandrumMutton delicacies – lamb fry, lamb chops, lamb liver fry, lamb perattu, lamb mind roast, ask your favourite mutton dish and so they have it in Rajila Lodge. We went there and tried most of them, and imagine me, in addition they had a dish known as mutton balls roast (mutton testicles roast). Although I used to be not very a lot into making an attempt it out, my mates had been so eager to attempt it. Please do contemplate it as a meals reasonably than taking it within the mistaken method.
തിരുവനന്തപുരത്തെ മട്ടൺ രുചികളെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന Three പേരുകളിൽ ഒന്ന് റജില എന്ന ഹോട്ടലാവും. റജില അഥവാ റാജില എന്ന ഈ ഹോട്ടലിൽ മട്ടൺ ആണ് താരം. മട്ടൻ പെരട്ട്, മട്ടൺ ഫ്രൈ, മട്ടൺ ചോപ്സ്, മട്ടൺ കറി, മട്ടൺ ബ്രെയിൻ ഫ്രൈ, മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ, അങ്ങനെ പലതും. എന്തിന്, മട്ടൺ ബോൾസ് ഫ്രൈ കൂടി കിട്ടും. എന്തായാലും അതും ഒരു രുചിക്കൂട്ടായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ.
However what did I like most in Rajila Lodge Thiruvananthapuram? Although I loved Mutton Perattu and Mutton Chops very properly, what I preferred probably the most was their Mutton Fry and Mutton Curry.
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
🥣 Immediately’s Meals Spot: Rajila Lodge, Trivandrum🥣
Location Map: https://maps.app.goo.gl/aMH9h5mEc4QJGZmK7
Handle: 25/ 648, Close to, Valiyathura – Muttathara Rd, Sewage Farm, Valiyathura, Thiruvananthapuram, Kerala 695008
Contact quantity: 099950 72797
⚡FNT Scores for Rajila Lodge, Thiruvananthapuram⚡
Meals: 😊😊😊😊😑(4.3/5)
Service: 😊😊😊😊(4.0/5)
Ambiance: 😊😊😊😊(4.0/5)
Accessibility: 😊😊😊😑(3.8/5)
Parking facility: Restricted
Is that this restaurant family-friendly? Sure
Value: 💲💲💲
Value Checklist:
Appam: Rs. 40.00 (4nos)
Orotti: Rs. 60.00 (6 nos)
Mutton Perattu: Rs. 190.00
Mutton Fry: Rs. 210.00
Mutton Curry: Rs. 180.00
Mutton Nalli: Rs. 190.00
Mutton Mind: Rs. 190.00
Mutton Soup: Rs. 190.00 (Three nos)
Mutton Balls (Mutton Testicles Roasted): Rs. 190.00
My Vlogging Package
Main digital camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digital camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Gentle: Aputure Amaran AL-MX Bi-Coloration LED Mini Pocket Measurement Gentle (https://amzn.to/397IzXt)

source