നീലേശ്വരത്തെ പുഴയോരത്തെ ഊണ്Weblog Submit: 437

The easiest way to contact me is by messaging on Instagram:
https://www.instagram.com/mrinal_blog/

For Suggestions and MasterClass contact: mrinal89@yahoo.com

ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന യു-റ്റ്യൂബിലെ കമന്റിന് ഒരു പുസ്തകം സമ്മാനം. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന കമന്റിന്റെ ഉടമ സ്വന്തം അഡ്ഡ്രസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ ചെയ്യൂ. #WinsABook

കേരളത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ജോലിക്കായി: https://varieties.gle/RJdXEcgQ6MdMBS436

കേരളത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കായി: https://varieties.gle/S12ydyJd4v5jEZnp8

കോവിഡ് പ്രതിരോധകർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാനായി: https://varieties.gle/QkKpRQMPFEeq9Mne9

റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പ്ളൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ: https://varieties.gle/MnFn2EYKRJQaD6ir5

Record of Mrinal’s 1 Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?checklist=PLlSq0hUDaYaBOjS6ZBnM–7-HFRl3lDuq

Record of Mrinal’s 2 Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?checklist=PLlSq0hUDaYaAQlGsdnCnssQXubRa2E4nL

Record of Mrinal’s three Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?checklist=PLlSq0hUDaYaDHwiy-uuHHS7SssiIH6Sje

YouTube: https://www.youtube.com/mrinal’sblog

To be a member on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCRiQtJhlWo65JiuPoJUVoDw/be a part of

All places are right here:
http://www.vengalat.com/MrinalsBlog/index.php

The Fb Group of Foodies:
https://www.fb.com/teams/MrinalsGroupOfFoodies/

TikTok:
http://vm.tiktok.com/fCoGaF/

Fb Web page:
https://www.fb.com/BlogByMrinal/

Instagram:
https://www.instagram.com/mrinal_blog/

#meals #weblog #foodporn #foodgasm #foodie #foodhunt #foodislife #foodism #travelblogger #goodfood #Mrinal #MrinalsBlog

source