🌟പേരില്ലാത്ത ബീഫ് പൊറോട്ട കട, മടിക്കൈWeblog Publish: 460

പേരില്ലാത്ത ബീഫ് പൊറോട്ട കട, മടിക്കൈ is Awarded Mrinal’s 1 Star 🌟

To Invite me dwelling, message on Instagram or e mail us.

To message on Instagram: https://www.instagram.com/mrinal_blog/

E-mail: mrinal89@yahoo.com

Listing of Mrinal’s 1 Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?record=PLlSq0hUDaYaBOjS6ZBnM–7-HFRl3lDuq

Listing of Mrinal’s 2 Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?record=PLlSq0hUDaYaAQlGsdnCnssQXubRa2E4nL

Listing of Mrinal’s 3 Star Restaurant: https://www.youtube.com/playlist?record=PLlSq0hUDaYaDHwiy-uuHHS7SssiIH6Sje

YouTube: https://www.youtube.com/mrinal’sblog

To be a member on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCRiQtJhlWo65JiuPoJUVoDw/be a part of

The Fb Group of Foodies:
https://www.fb.com/teams/MrinalsGroupOfFoodies/

TikTok:
http://vm.tiktok.com/fCoGaF/

Fb Web page:
https://www.fb.com/BlogByMrinal/

Instagram:
https://www.instagram.com/mrinal_blog/

#meals #weblog #foodporn #foodgasm #foodie #foodhunt #foodislife #foodism #travelblogger #goodfood #Mrinal #MrinalsBlog

source