മുട്ട റോളും കോഴി റോളും കേരളാ പറോട്ടയും | Egg Roll, Hen Roll, and Kerala Parotta at KottayamA avenue meals delicacy from Kolkata that has captured the hearts of individuals from throughout India – Kati Roll. A favourite wheat bread (not so positive about its origin) that is standard in Kerala – Parotta or Kerala Parotta. These are the 2 dishes that we’re concentrating on in our video at present – each from Kottayam district. Kerala Parotta with beef fry is among the finest mixtures, however on account of allergy, I’ve determined to go for Kerala Parotta with Hen roast. Now, it is robust to say which one could be higher – Kerala Parotta with hen roast or Kati roll (hen roll or egg roll or paneer roll).
നമ്മുടെ സ്വന്തം പെറോട്ട; അത് ബീഫ് ഫ്രൈയ്യിടെ കൂടെ മുറിച്ചു കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ – അതൊന്നു വേറെ തന്നെയാ. എനിക്ക് പക്ഷെ ഒരല്പം അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബീഫ് വേണ്ടാ എന്ന് വെച്ച് കോഴി ആക്കി – ചിക്കൻ റോസ്സ്ട്. മുട്ട ഒക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ച കോഴി റോസ്ട്. പക്ഷെ, പറോട്ടയ്ക്കു മുൻപ് – കാട്ടി റോൾ. കൊൽക്കത്തയിൽ പിറന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം കണ്ടവനാണ് ഈ കാട്ടി റോൾ. അത് ഇപ്പൊ കോഴി റോൾ ആയാലും, മുട്ട റോൾ ആയാലും, പനീർ റോൾ ആയാലും.
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
🥣 Right now’s Meals Spot 1: Shephali Quick Meals, Kottayam (Kati Rolls)🥣
Location Map: https://goo.gl/maps/DrZj7XZErPtSK1NB6
Deal with: P.O, Kottayam Medical School Bypass Rd, Mariyathuruthu, Kumaranalloor, Kottayam, Kerala 686027
Contact Quantity: +91 97453 11724
⚡FNT Scores for Shephali Quick Meals, Kottayam (Kati Rolls)⚡
Meals: 😊😊😊😊😑(4.4/5)
Service: 😊😊😊😊😑(4.2/5)
Accessibility: 😊😊😊😑(3.8/5)
Parking facility: No, however you’ll discover it close by.
Is that this restaurant family-friendly? It is solely a avenue meals counter. So, you possibly can pack your meals and take it away.
Value: 💲💲 (Reasonable)
Value Checklist:
1. Double Egg Hen Roll: Rs. 70.00
2. Double Egg Meat Roll: Rs. 70.00
3. Double Egg Paneer Roll: Rs. 60.00

🥣 Right now’s Meals Spot 2: Vayaloram Thattukada (Pala Highway Kidangoor)🥣
Location Map: https://goo.gl/maps/iqoyKsp2rtRTAmrs8
Deal with: Kidangoor, Kerala 686572
Contact Quantity: Sorry, I shouldn’t have their quantity.
⚡FNT Scores for Vayaloram Thattukada (Pala Highway Kidangoor)⚡
Meals: 😊😊😊😊(4.0/5)
Service: 😊😊😊😑(3.9/5)
Ambiance: 😊😊😊😑(3.8/5)
Accessibility: 😊😊😊😊(4.0/5)
Parking facility: You’ll find it close by.
Is that this restaurant family-friendly? Think about it as a avenue meals counter.
Value: 💲💲 (Reasonable)
Value Checklist:
Hen Roast:Rs 100/-
Porotta:Rs 50/- (5 nos)
Kallaappan:30/- (3nos)
KappaBiriyani: Rs 70/-
PottyFry: Rs 80/-
PorkFry: 100/-
Kattankappy:50/- (5nos)
Omlatte:60/- (2nos)
My Vlogging Package
Major digicam: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digicam: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Mild: Aputure Amaran AL-MX Bi-Colour LED Mini Pocket Dimension Mild (https://amzn.to/397IzXt)

source