സ്വന്തമായി ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് – Selzer Auto Clear Water Tankനിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വളരെ അനായാസമായി ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം 9633233133, 8281193836, 7909258634

Web site: http://www.selzerpolymers.com
Fb: https://www.fb.com/selzerwatertanks/
Instagram: https://www.instagram.com/selzerpolymers/

**** Observe us on ****

Fb: https://www.fb.com/techtraveleat/
Instagram: https://www.instagram.com/techtraveleat/
Twitter: https://twitter.com/techtraveleat
Web site: http://www.techtraveleat.com

*** Cameras & Devices I’m utilizing ***

1) GoPro Hero 9 Black: https://amzn.to/3poRV83
2) GoPro Hero 8 Black: https://amzn.to/2WKR45l
3) GoPro Max 360 Digital camera: https://amzn.to/31EyeyO
4) iPhone 12 Professional Max: https://amzn.to/3pBZHfd
5) Canon M50: https://amzn.to/3iimE38
6) Tripod for Digital camera: https://amzn.to/3kw3iJJ
7) Sony RX 100 VII: https://amzn.to/3iptvYJ
8) DJI Osmo Pocket: https://amzn.to/33UY7xp
9) GoPro Twin Battery Charger: https://amzn.to/3gJTHN5
9) Rode Wi-fi Go Mic for Digital camera: https://amzn.to/33FyPDa
10) Automotive Cellular Holder: https://amzn.to/31xjulm

source