കട്ടച്ചൽക്കുഴി കാന്താരിക്കോഴി | Kattachalkuzhi Rooster Perattu + Kanthari Rooster + Palm SarbathIn the event you journey to Trivandrum, a must-try delicacy is Kozhi Perattu (Rooster Perattu) from Kattachalkuzhi. Nonetheless, a brand new introduction to the menu of Kattachalkuzhi Eating places is Kanthari Rooster. There are various eating places in Kattachalkuzhi providing Kozhi Perattu and Kanthari Rooster, however my good friend Vijilesh took us to Resort Kings Palace. After having fun with Rooster Perattu and Kanthari Rooster, we travelled to Vizhinjam, and on our approach, we had Palm Fruit Sarbath (Nonku Sarbath).
തിരുവനന്തപുരത്തു പോയാൽ കട്ടച്ചൽക്കുഴി കോഴി പെരട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പോയപ്പോഴും കട്ടച്ചൽക്കുഴി പോകുവാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ, ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു കോഴി പെരട്ടിന്റെ രുചി; അതിലുപരി കാന്താരി ചിക്കൻറെ രുചിയും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നല്ല നൊങ്ക്‌ സർബത്തും കുടിച്ചു.
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
🥣 At the moment’s Meals Spot: Kings Palace Restaurant, Kattachalkuzhi🥣
Location Map: https://g.web page/kings-palace-restaurant-kerala?share
Tackle: Kings Palace, Mangalathukonam – Peringammala Rd, Kattachalkuzhi, Kerala 695501
⚡FNT Rankings for Kings Palace Restaurant, Kattachalkuzhi ⚡
Meals: 😊😊😊😊(4.0/5)
Service: 😊😊😊😊(4.0/5)
Ambiance: 😊😊😊😊(4.0/5)
Accessibility: 😊😊😊😑(3.5/5)
Parking facility: Sure, however restricted
Is that this restaurant family-friendly? Someway, sure.
Value: 💲💲 (Average)
Value Listing:
Nadan Kozhi Perattu: Rs. 130.00
Kings Kanthari Kozhi Perattu: Rs. 150.00
Meals: Rs. 60.00
Kappa: Rs. 30.00
Putt: Rs. 30.00
My Vlogging Package
Main digicam: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digicam: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Gentle: Aputure Amaran AL-MX Bi-Colour LED Mini Pocket Measurement Gentle (https://amzn.to/397IzXt)

source